CREAPRO Ltd

Analytics | AI | Data Engineering | Consulting

Harness your data,
ignite your possibilities

Transform your business with AI. With a track record of building AI products that create significant business impact, we’re the team you can trust to bring your vision to life. Let’s work together to revolutionize your business with the power of AI.

PRO 360 sl

PRO 360° Celovite rešitve, prilagojene posebej za vas Svetovanje Ne glede na to, ali morate analizirati podatke, optimizirati procese, avtomatizirati naloge ali ustvariti inovativne izdelke, imamo strokovno znanje in izkušnje, s katerimi vam pomagamo doseči zastavljene cilje. Naj vam pokažemo, kako lahko vaše podatke spremenimo v vrednost. Razvoj v programskih jezikih R in Python R […]

Azure sl

Kaj je Azure OpenAI? Modeli OpenAI podpirajo številne aplikacije velikih jezikovnih modelov. Zlasti tiste, ki se ukvarjajo z ustvarjanjem vsebine. Ti modeli lahko povzemajo besedila, iščejo informacije, se odzivajo na poizvedbe, ki so oblikovane v naravnem jeziku, itd. Zakaj/Čemu? Izboljšajte učinkovitost pri iskanju odgovorov ali ustvarjalnem delu Ustvarite ideje za tržno gradivo Izboljšajte dostop do […]

Reporting sl

Kaj je poročanje? Poročanje je postopek zbiranja, analiziranja in vizualne predstavitve podatkov. Poročila se samodejno posodabljajo vsak dan, kar vam zagotavlja najnovejše informacije. Zakaj/Čemu? Za pridobitev koristnih vpogledov in analitike iz vaših podatkeov Za sprejemanje odločitev na podlagi podatkov in spodbujanje poslovne rasti Centralizacija pomembnih podatkov Uporabno za Izvršno vodstvo Finance in računovodstvo Prodaja in […]

Sales Forecast sl

Kaj je napoved prodaje in optimizacija zalog? Napoved prodaje je napovedovanje prihodnje prodaje na podlagi preteklih trendov in zunanjih dejavnikov, kot so vreme, dogodki, popusti itd. Optimizacija zalog je postopek vzdrževanja zadostne količine zalog, potrebne za zadovoljitev povpraševanja, z uporabo informacij iz napovedi prodaje. Zakaj/Čemu? Ostanite konkurenčni z načrtovanjem rasti ali upada prodaje. Izboljšajte vsakodnevne […]

Churn sl

Kaj je odliv? Model odliva strank je orodje, ki identificira stranke, ki bodo kmalu odšle, in podaja razloge za odhajanje. Poleg napovedovanja odliva strank rešitev ponuja tudi koristne vpoglede v procese odločanja napovednega modela. Vodje trženja lahko pridobijo podrobne informacije o dejavnikih, ki vplivajo na napovedi za posamezne stranke, kar jim omogoča ustvarjanje zelo prilagojenih […]

NBO sl

Kaj je NBO? Next Best Offer (slov. Naslednja najboljša ponudba) je oblika prilagojenega trženja, ki temelji na napovedni analizi. Priporoča storitve ali izdelke, za katere se bodo vaše stranke najverjetneje zanimale. Zakaj/Čemu? Povečajte prodajo v širšem naboru izdelkov Podprite prilagojeno trženje Izboljšajte izkušnjo strank Uporabno za Trženje Prodaja Primer NBO V zgornjem primeru lahko vidimo […]

PRO 360°

PRO 360° End-to-end solutions tailored specifically for you Consulting Whether you need to analyze your data, optimize your processes, automate your tasks, or create innovative products, we have the expertise and experience to help you achieve your goals. Let us show you how we can transform your data into value. Development in R & Python […]

AZURE

What is AZURE OpenAI? OpenAI models support many applications of Large Language Models. Especially those, concerned with content generation. These models can summarize text, find information, respond to queries that are formed in natural language, etc. Why? Improve efficiency when searching for answers or doing creative work Generate ideas for marketing material Improve access to […]

Reporting

What is Reporting? Reporting is the process of collecting, analyzing, and visually presenting your data. Reports are automatically updated daily, ensuring you have the latest information. Why? To get valuable insights and analytics from your data To make data-based decisions and drive business growth Centralization of relevant data Useful for Executive Management Finance and Accounting […]

Sales Forecast

What is Sales Forecast & Stock Optimization Sales forecast is the prediction of future sales based on historical trends and external factors such as weather, events, discount, etc. Stock optimization is the process of maintaining the right amount of stock required to meet demand by using information of sales forecasts. Why? Stay competitive by planning […]